zo-top2
Cisársky a Kráľovský Žrebčín Kopčany
Úvodné slovo PDF Tlač

Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg IIIA je platforma na rekonštrukciu žrebčína v Kopčanoch. Jeho úlohou je zhodnotiť územie a navrhnúť nové riešenia pre objekt na podporu a rozvoj cestovného ruchu priamo v historickom objekte jedného z najväčších žrebčínov cisárovnej Márie Terézie.

Zhodnetenie samotnej stavby objektu prinieslo 3 variantné riešenia. Z architektonického hľadiska sa jedná o výnimočný hospodársky objekt a racionálnym prepojením na zázemie susedných obcí, a cisársko-kráľovský zámok v Holíči. Varianty riešení sa opierajú o súčasnú platnú legislatívu a prešli úvahami o využití na chov koní, až po 5* hotelové zariadenie klubového charakteru. V rámci riešenia mnohovyužitia sa pristúpilo k detailnejšiemu rozpracovaniu vnútorných priestorov podľa jednotlivých krídel stavby. Na projekte participovalo 45 ľudí, vznikli čiastové štúdie, zorganizovalo sa 5 medzinárodných konferencií, workshopy, odborné semináre a niekoľko stretnutí pracovnej skupiny.