zo-top2
Využitie žrebčína a jeho okolia pre PDF Tlač

Využitie žrebčína a jeho okolia pre cestovný ruch

Projekt ponúka využitie pamiatkového objektu a krajinársky zaujímavého okolia pre možnosti cestovného ruchu. Štúdia revitalizácie objektu žrebčína po zosumarizovaní doterajších historických prieskumov a rozborov z celého okolia podáva ucelené komplexné využitie.

Žrebčín aj s priľahlým územím je možné rozdeliť do viacerých samostatných, no vzájomne prepojených a fungujúcich častí:

1. Informačno-propagačné centrum s múzeom

V objekte Kaštielik je navrhnutá rekonštrukcia pre reprezentačnú halu obce Kopčany s prevádzkou informačného centra. Do tejto časti sa uvažuje s umiestnením Galérie, ktorá by zachytávala najvýznamnejšie historické momenty obce. Reprezentačná miestnosť by slúžila obci pri významných podujatiach, stretnutiach či rokovaniach.

Galéria

V kopčianskej galérii chceme predstaviť obrazy súvisiace s históriou žrebčína, získane unikátne diela roztratených po svete, ale aj súčasných slovenských umelcov, portréty, akty, obrazy, zátišia, kytice, krajiny, ilustrácie, rôzne grafiky, sochy, fotografie, ale aj moderné abstraktné umenie a počítačovú grafiku.

2. Hotelové ubytovanie

Súčasťou ponuky celého objektu je aj návrh ubytovanie v apartmánoch a komnatách s celkovou ubytovacou kapacitou 120 lôžok. Všetky komnaty a apartmány majú byť s citom a srdcom zariadené jedinečným historickým nábytkom. Každá z komnát a apartmánov musí niesť pečať unikátneho barokového štýlu, ktorý ponúkne relaxáciu, uvoľnenie v ojedinelom prostredí a historickej atmosfére pre menší okruh zhýčkaných hostí hľadajúcich netradičné možnosti prežitia svojho voľného času.

3. Reštaurácia s vinotékou

Príjemné prostredie by mala podčiarknuť aj časť žrebčína pripravená na vznik reštaurácie "Mária Terézia" s ponukou skvelých regionálnych vín. Malo by ísť o ideálne miesto pre rodinné stretnutia, pohodlné a intímne spoločenské stretnutia, či obchodné rokovania. Rovnako ako pri ubytovaní, by sa mal dodržať cieľ, dotvoriť barokové prostredie, kde si hosť môže plne vychutnať svieže kulinárske umenie. Počas letnej sezóny ponuku rozšíri nadväzujúca letná terasa a celková kapacita privíta a prestrie pre 60 až 80 hostí.

4. Kaviareň a cukráreň

Viedenská smotánka sa veľmi rada schádzala v kaviarničkách, ktoré boli zdrojom mnohých informácií z cisárskeho dvora a tiež často miesto stretnutí umelcov a voľnomyšlienkárov. V priestoroch kaviarne by malo vládnuť príjemné prostredie s dobovou hudbou a príjemná obsluha. Široký výber káv, aperitívov, nealkoholických nápojov, by malo umocňovať nostalgickú spomienku na veľkosť iméria a monarchie. Sortiment malých snackov, toastov, zákuskov (vrátane regionálnych špecialít – buchty a trdelník), mliečnych koktailov, miešaných nápojov, zmrzliny a zmrzlinových pohárov by bol súčasťou dekorácie a podávaný na a v „dobových servisoch“.

Kaviareň s cukrárňou sú projektované ako ďalšie odbytové stredisko, najmä pre hostí, ktorí nepotrebujú využiť služby reštaurácie.

5. Konferenčné a vzdelávacie centrum

Konferenčné priestory sú plánované pre potreby rozvíjania znalostí o chove koní a hipoterapie, cieľom  žrekonštruovaného žrebčína je stať sa miestom stretávania sa odborníkov zo Slovenska a zahraničia k výmene najnovších informácií, skúsenstí, potenciálne pre iné oblasti. V priestoroch 300. ročného objektu budú 3 sály s celkovou kapacitou 120 miest ideálnym miestom na splnenie najnáročnejších požiadaviek pre uskutočnenie seminárov, konferencií alebo akýchkoľvek firemných akcií a podujatí. Konferenčné sály budú napojené reštauračné služby, pre jednoduchosť zabezpečenia cateringu. Tichosť a diskrétnosť starých múrov ideálne vystihujú požiadavky pri obchodných, alebo aj politických rokovaniach. Architektonické plány rátajú s požiadavkami na technické vybavenie: tlmočnícke zariadenie, flipchart, premietacie plátno, dataprojektor, plazmová obrazovka, LCD obrazovka, pripojenie na internet, DVD a CD prehrávač aj s ozvučením.

6. Jazdecký oddiel so svojim zázemím (medzinárodná jazdecká turistika)

Jazdecký areál je prevádzka, ktorá už v súčasnosti v objekte kopčianskeho žrebčína funguje. Prevádzka zabezpečuje jazdecký výcvik, ktorý zahrňuje oboznámenie sa s prípravou koňa na jazdenie, čistenie, sedlanie, uzdenie, vodenie koňa, jazdenie v kroku a kluse. Vychádzky sa pre záujemcov uskutočňujú v skupinách od 2 - 4 jazdcov s doprovodom. Výcviku sa môžu zúčastniť deti od 9 rokov a dospelý neobmedzene.

Výhľadovo sa prevádzka vysunie mimo historickej budovy a k ustajneniu pribudne výbeh pre kone a dostihová dráha so zázemím. V areály budú prebiehať aktivity rekreačného, výukového a športového charakteru, rovnako ako aktivity spojené s hipoterapiou. Areál bude prepojený na certifikované medzinárodné jazdecké trasy (Rakúsko, Česká republika) a bude zároveň prepriahacou stanicou. Cieľom jazdeckého areálu je obnovenia dostihovej histórie Holíčskeho panstva anglického plnokrvníka.

Kontaktné údaje:

JACK
Žrebčín Kopčany

Tel.:+420 346 682 346
Fax:+420 346 682 346

E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmy, aby ste ju videli, povoľte JavaScript
www.kopcany.sk/hipos

7. Wellness a rekondično-rehabilitačné centrum

V prípravenej fáze projektovania sa uvažuje s komplexnou vybavenosťou, pre rozvoj turizmu je potrebné poznať nároky súčasných klientov a ich očakávania spojených s pobytom v regióne. K dispozícii sú ako doplnkové služby projektované možnosti regenerácie vo wellness centre. Jeho súčasťou by mal byť bazén a rôzne formy vodných trysiek, sauna, jacuzzi. Pre klientov náročných na udržanie dobrej kondícii je plánované fitness s posilňovacími sústavami, bicykle a bežiaci pás. K ucelenosti wellness centra budú patriť aj prevádzky masáží, kaderníka, kozmetiky, manikúry a pedikúry, ktoré sú vytvárané na podporu zamestnanosti drobných živnostníkov – niekoľkých pracovných miest v obci.

8. Kačenáreň

Jedná sa o takmer zaniknutú budovu v zázemí kopčianskeho žrebčína, ktorá slúžila na odchyt divých kačíc. Kopčany boli aj obľúbeným miestom poľovačiek. Po rekonštrukcii tohto objektu by sa vytvorila prevádzka pre vidiecku reštauráciu, ubytovňa a základňa pre archeologickú činnosť, a súčasne by slúžila aj pre účely propagácie.

rybníky  rybolov

9. Archeologický park

Obec Kopčany sa spolu so susedmi spoza rieky Moravy uchádzajú o nomináciu na zápis do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Kopčany a Mikulčické Valy sa o túto nomináciu uchádzaju spoločne projektom „Archeopark“.

Česká časť

Celé nominované územie je súčasťou prírodného parku „Mikulčický luh“, ktorý má stanovený režim na základe nariadenia Okresného úradu v Hodoníne č. 1/1999 zo dňa 11.1. 1999. Všetka potenciálna stavebná činnosť je podmienená súhlasom orgánov štátnej správy. Stavebné úpravy uvedených doplnkových stavieb, ktoré nemajú praktický vzťah k autenticite areálu a jeho kultúrno-historickým hodnotám, sú uvedené v Manažment pláne. V areáli je zakázané táborenie alebo budovanie kempov, či iných ubytovacích kapacít. Všetky rekreačné a turistické zariadenia sú situované alebo plánované mimo hranice nominovaného miesta.

Na území nebude prebiehať intenzívna poľnohospodárska činnosť a ťažba nerastných surovín. V obci Mikulčice pokračuje v ťažbe lignitu v Juhomoravskom lignitovom revíri baňa Mier (od roku 1955 vo vlastníctve Spoločnosti Lignit, s. r. o. Hodonín). Ide o vzdialenú časť katastra obce14 a s ohľadom na platné právne predpisy a schválený územný plán obce by v budúcnosti nemalo prísť k rozšíreniu dobývacieho priestoru tak, aby bolo ohrozené územie nominovaného územia alebo jeho nárazníkovej zóny.

V súčasnej dobe má česká časť Mikulčicko-Kopčianskej aglomerácie veľmi prijateľnú návštevnosť, a to zhruba okolo 12 000 návštevníkov ročne. Okrem platiacich návštevníkov, ktorí sú evidovaní prostredníctvom predaja vstupeniek, je lokalita celoročne využívaná záujemcami o bežnú turistickú rekreáciu, ktorých nie je možné kvôli neoplotenej lokalite evidovať. V budúcnosti sa predpokladá kapacitne prijateľné zvýšenie návštevnosti na 20 až 25 (prípadne 30) tisíc platiacich návštevníkov. V prípade vyššieho nárastu návštevníkov je možné organizovať čiastočnú reguláciu pohybu návštevníkov a uplatnenie zónového prístupu. Rozptyl návštevníkov je umožnený rozsiahlym územím.

Slovenská časť

Slovenská časť nominovaného územia je čiastočne poľnohospodársky obrábaná a čiastočne využívaná v rámci lúčneho hospodárstva. V rámci existujúcej územnoplánovacej dokumentácie se nepočíta so žiadnou stavebnou činnosťou s výnimkou pamiatkovej obnovy kostola sv. Margity, majera Kačenáreň a vybudovania príslušného informačného systému.

Ochrana územia bude definovaná po vyhlásení Pamiatkovej zóny Kopčany. Už vlastný návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny obsahuje základné princípy budúcej ochrany pamiatkových hodnôt nominovaného územia smerujúci predovšetkým k úplnému potlačeniu poľnohospodárskej výroby vyžadujúcej hoci len minimálne zásahy do terénu. Podmienky činnosti na tomto území budú detailne určovať Zásady ochrany pamiatkovej zóny obsahujúce požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu, objektovej skladby, charakteristických pohľadov a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia.

Na slovenskej časti nominovaného územia má návštevnosť v súčasnosti živelný a neorganizovaný charakter. Počet návštevníkov stúpa vďaka medializácii Kostola sv. Margity a podľa odhadov Obecného úradu Kopčany sa pohybuje ročne okolo 5 000 osôb. Regulovanie návštevnosti územia tak, aby návštevnosť nebola ohrozujúcim faktorom, bude predmetom pripravovanej projektovej dokumentácie.

10. Remeselný dvor

Žrebčín sa môže stať miestom medzinárodného stretávania a komunikácie tak, ako to bolo kedysi. Táto lokalita by sa v prípade získania finančných prostriedkov mohla o niekoľko rokov stať nezvyčajným miestom pre športové, kultúrne i umelecké aktivity, filmové prezentácie, ako aj podujatia pod holým nebom. Počíta sa aj so súkromnými podujatiami. Okrem už naplánovaných prevádzok -vinotéku spojenú s múzeom, hotelové apartmány, reštauráciu i kaviareň, kongresové sály, koncertná sieň, rokovacia miestnosť alebo zimná záhrada, by tu nemal chýbať remeselný dvor s keramickou, kováčskou, ale i ďalšími umeleckými dielňami. jednalo by sa o otvorené dielňe, s reálnym predvádzaním, prípadneaž možnosťami výuky a kurzov, alebo terapie (arte-theraphy).

11. Obchod

Internetový obchodík je návrhom na ďalšie možnosti propagácie regiónu a samotného objektu. Jeho úlohou je podporiť záujem o oblasť a v jeho ponuke by mali byť darčekové projekty súvisiace s aktivitami objektu. Súčasne by sa mali v elektronickom obchodíku objaviť propagačné brožúry, knihy, keramika z remeselného dvora, pohľadnice, fototapety a pod. Podstatou obchodíku je, aby už pri minimálnej prevádzke, resp. prevádzke za možných podmienok a dostavby ďalších, mohol žrebčín budovať svoje meno, posúvať informáciu o svojom fungovaní smerom ku klientom a  zarábať na prevádzové náklady údržby webovej stránky.

12. Turistický potenciál

Napojenie na cyklotrasy
Napojenie na vznikajúce jazdecké cesty
Napojenie na vodné cesty rieky Moravy
Napojenie na pešie turistické trasy

Vybudovanie historickej trasy

  1. Kostol sv. Margity Antiochijskej
  2. žrebčín - Štít
  3. Socha sv. Jana Nepomuckého
  4. Kostol sv. Štefana
  5. Zvonica na "tricátku“
  6. Rodičovský /rodný/ dom T. G. Masaryka
  7. Rodný dom Damborského
  8. Škola T. G. Masaryka