zo-top2
Ciele projektu PDF Tlač

Ciele projektu:
Základným cieľom projektu je vytvoriť Slovensko – rakúsku platformu na rekonštrukciu žrebčínu cisárovnej Márie Terézie v Kopčanoch zloženú zo slovenských a rakúskych odborníkov z viacerých oblastí. Hlavnou úlohou tejto platformy je na základe spoločných analýz a skúseností vytvoriť konkrétne štúdie a neskôr projekty na rekonštrukciu a následné využitie priestorov žrebčínu so zameraním na rozvoj a posilnenie cezhraničnej spolupráce, rozvoj cestovného ruchu a vzdelávania.

Doplnkové ciele projektu sú:

- vytvorenie rámcových štúdií zameraných na vznik a rozvoj hipocentier,
- rozvoj chovu, športového a rekreačného využitia koní na Slovensku,
- predstavenie projektu širokej verejnosti a zabezpečenie publicity žrebčínu.


Aktivity projektu

1.    Prípravná etapa
1.1 Úvodný seminár partnerov projektu.
1.2 Konferencia (Kopčany) – oboznámenie odbornej verejnosti s projektom, predstavenie rámcových plánov a možností rozvoja.

 

2.    Iniciačná etapa
2.1 Hľadanie ďalších vhodných partnerov a odborníkov zo Slovenska a Rakúska – doplnenie webovej stránky.
2.2 Zostavenie projektového tímu zloženého zo SVK a AT odborníkov.

3.    Realizačná etapa I – konferencie
3.1    Konferencia zameraná na vznik a rozvoj (výstavba, rekonštrukcia) hipocentier zhodnotenie a porovnanie podmienok na SVK a v AT.
3.2    Konferencia zameraná na chov koní, športové a rekreačné využitie koní, možnosti v regióne, hipoterapia, legislatíva, postavenie žien a mužov v tejto oblasti.
3.3    Konferencia a workshop so zameraním: skúsenosti s rekonštrukciou a následným využitím žrebčínou (prípadne podobných stavieb) v Rakúsku a na Slovensku, možné zdroje finančného a personálneho zabezpečenia.

4.    Realizačná etapa II – štúdia na rekoštrukciu a využitie areálu
4.1    Analýza a zhodnotenie súčastného stavu žrebčína
4.2    Príprava a vytvorenie komplexnej štúdie na rekonštrukciu areálu v Kopčanoch (moduly, zdroje financovania).
4.3    Verejné predstavenie štúdie na Slávnostiach koní v Kopčanoch

5.    Realizačná etapa III – Slovensko – rakúska platforma - žrebčín Kopčany
5.1    Vytvorenie regionálej SVK – AT platformy zameranej na obnovu a využitie žrebčína v Kopčanoch, chov koní a jazdectvo, ktorej cieľom bude koordinácia a podpora obnovy žrebčína, podpora chovateľov a priateľov koní a upevňovanie spolupráce medzi SVK a AT organizáciami.
5.2    Príprava a tvorba vzorových projektov (žiadostí o poskytnutie príspevku / grantu) zameraných na rekonštrukciu jednotlivých modulov, ktoré budú definované v štúdii.

6.    Záverečná etapa

6.1    Workshop so zameraním na návrh a tvorbu opatrení, ktoré zabezpečia efektívnu rekoštrukciu, perspektívne využitie a ďalší rozvoj celého areálu.
6.2    Záverečný seminár a stretnutie partnerov – zhodnotenie projektu, naplánovanie pravidelných spoločných podujatí....